Deklaracja o dostępności

Oświadczenie o dostępności

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Końskowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spkonskowola.pl.

Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-EyesJAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Więcej na temat standardu WCAG 2.1 stosowanego na stronie placówki, dobrych praktykach oraz regulacjach prawnychotwiera się w nowej karcie.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 31. 01. 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Szkoła Podstawowa w Końskowoli, e-mail: sekretariatzskonskowola@op.pl

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818816744. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Placówka składa się z dwóch budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność  lub obsługę interesantów.

Do nowego budynku szkoły prowadzi wejście główne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z dwóch kondygnacji. W budynku tym znajduje się winda. Zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Budynek posiada szerokie drzwi wejściowe. Na parterze i I piętrze budynku zamieszczono plan ewakuacyjny z odzwierciedleniem sal i pomieszczeń na każdej kondygnacji. Sekretariat szkoły znajduje się w nowym budynku szkoły na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Ponadto na parterze funkcjonuje toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stary budynek szkoły posiada dwa wejścia (od strony parku szkolnego oraz od strony kuchni szkolnej)- wybudowany w latach 50  XX wieku - posiada trzy kondygnacje. W budynku tym nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy/platformy do transportu wózka.

Podmiot zapewnia w budynkach częściowo wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Podmiot zastosował częściowo rozwiązania architektoniczne, środki techniczne i posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Szkoła nie zapewnia w budynkach informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy.

Do szkoły możliwy jest wstęp dla  osoby korzystającej z psa asystującego.