[Rozmiar: 91270 bajtów]
Dokumenty
Świetlica szkolna
Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 15.30. Kwalifikacja do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania opiekuńcze i wychowawcze przyjęte w rocznym planie pracy.
Wielu rodziców pracuje zawodowo, więc istnieje konieczność opieki nad dziećmi w czasie, kiedy rodzice nie mogą się sami zająć swoimi dziećmi. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców po wypełnieniu przez nich karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Wychowawcy świetlicy realizują zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze, dostosowane do potrzeb oraz predyspozycji dzieci. Pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych, wyjaśniają niezrozumiałe problemy oraz przekazują wiedzę o otaczającej rzeczywistości. W celu rozwiązywania problemów, prowadzone są rozmowy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym.
W ramach pracy świetlicy prowadzone są różnego rodzaju zajęcia: konkursy plastyczne,konkursy literackie, turniej szachowy, gry i zabawy.

Do głównych zadań świetlicy należy:

 • zorganizowanie opieki wychowawczej;
 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci i nadzór w stołówce szkolnej;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas dowozu dzieci do Sielc;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.


Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli - Szkoła Podstawowa
© Grzegorz Próchniak 2001-2015