Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej od dnia 01.09.2021 r.

Organizacja zajęć

w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Końskowoli

  na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

od dnia 01.09.2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - pobierz.pdf

Regulamin świetlicy szkolnej

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS. Znajdą je Państwo także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka.

  1. Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień 2021 – plik pdf
  2. Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień 2021 – plik word

 

 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów  bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

3. Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły obejmującej przedsionek za drzwiami wejściowymi do budynku, zachowując zasady:

a)     1 opiekun z dzieckiem,

b)     maksymalnie 4 osoby (w tym dzieci) w przedsionku z zachowaniem dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,

c)     dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie i dzieci stosują maseczki oraz dezynfekują ręce lub używają jednorazowych rękawiczek.

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, korytarze szkolne).

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu, a rodzice niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

6. Obowiązuje ogólna zasada, że każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

7. W miarę możliwości, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

8. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. Nauczyciele w miarę możliwości powinni ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy ławkami uczniów.

9.     Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

11. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek.

12. Uczniowie korzystający z obiadów będą je spożywali zgodnie z ustalonym harmonogramem.

13. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

14. Ze świetlicy szkolnej będą mogli korzystać uczniowie tak jak wcześniej, ale zwracamy się z prośbą , by korzystanie z niej było  jednak ograniczone (jeśli macie Państwo taką możliwość odbierajcie dziecko po skończonych lekcjach),  gdyż nie mamy możliwości zapewnienia opieki świetlicowej w grupach klasowych.

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerw.

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

17. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy  unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.